គេហទំព័រនេះកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មសន្តិសុខដើម្បីការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត។

ដំណើរការនេះគឺស្វ័យប្រវត្តិអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅ URL ដែលបានស្នើសុំនៅពេលដែលដំណើរការមានសុពលភាពបញ្ចប់។