ចូលទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ចូលគណនីអាជីវកម្ម

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីជំនួញ
🔍
Account opening Atlantic International Bank Limited, bank account-opening Atlantic International Bank Limited, corporate bank account opening Atlantic International Bank Limited, business bank account opening Atlantic International Bank Limited

ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត - បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតឬការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ:

 • ●គណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតជាមួយនឹងការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារសាជីវកម្មធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត
 • bank គណនីធនាគារអាជីវកម្មអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត
 • bank គណនីធនាគារសាជីវកម្មឆ្នេរសមុទ្រនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត

គាំទ្រដល់សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្មធនាគារឯកជនធនាគារពាណិជ្ជកម្មធនាគារនៅក្រៅប្រទេសធនាគារអន្តរជាតិធនាគារអន្តរជាតិនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

យើងផ្តល់ការគាំទ្រក្នុងការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតធនាគារអន្តរជាតិនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតពិនិត្យគណនីនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតគណនីសន្សំនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីក្រុមហ៊ុននៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារអន្ដរជាតិនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត។ គណនីធនាគារនិស្សិតនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតគណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារបច្ចុប្បន្ននៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅឯអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិច ធនាគារ ternational Bank Limited ជាគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតគណនីសន្សំនៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារអន្តរជាតិនៅឯសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតនិងជាច្រើនទៀត។

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតរួមជាមួយសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតហើយក៏មាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៥ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិងបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតដែលផ្តល់ដោយ ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

សេវាកម្មធនាគារអាចរកបានសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៥ ។

តម្លៃផ្ទះល្វែងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

យើងមិនផ្តល់ការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតជាមួយនឹងការគិតថ្លៃលាក់។

ទំនុកចិត្ត | ការទទួលខុសត្រូវ | លទ្ធផល | ជោគជ័យ | ៤៧២ ប្រាក់បំរុង

តម្លៃ​ទីផ្សារ

(មិនមែនតម្លៃរបស់យើងទេ)

១០៩៩ + ការចោទប្រកាន់ដែលលាក់ + ការបរាជ័យ

យើងផ្តល់ជូននូវតម្លៃផ្ទះល្វែងដើម្បីបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលជាកម្រៃសេវាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

តម្លៃរបស់យើង៖ ៣០០ ដុល្លារសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅនិង ៦០០ នាក់សម្រាប់ជនបរទេសសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងជនបរទេសសម្រាប់ការប៉ុនប៉ងលើកដំបូងជំនួសកញ្ចប់ប្លាទីនរបស់យើងសម្រាប់ ១២០០ សម្រាប់ការប៉ុនប៉ងចំនួន ៦ រួមទាំងអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិង ៥ ដងទៀតនៅធនាគារផ្សេងទៀតក្នុងបញ្ជីរបស់យើង។

ផ្អែកលើជម្រើសធនាគាររបស់អ្នកចេញពីបញ្ជីរបស់យើងយើងគិតកម្រៃសេវាផ្ទះល្វែងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

ធានាបាននូវតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធនាគារ។

ប្រធានគណនេយ្យធនាគារឧទ្ទិសដល់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតសម្រាប់បើកគណនីធនាគារ។

ការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

គំរោងកាត់ដេរសំរាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិង ១០៥ ប្រទេស។

បទពិសោធន៍ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងសេវាកម្មជំនួញផ្សេងៗទៀត។

សេចក្តីផ្តើម - ធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារអិលធីឌីគឺជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មធនាគារអន្តរជាតិ។ អេអាយអេអិលបានពង្រីកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗក្នុងប្រទេសប៊ែលហ្សិកដូចជាទីក្រុងសាន់ផេត្រូថោនភូមិជីនសៀនៅស្រុកស្ទ្រីនក្រកនិងក្រុងសាន់អាយយូកាioក្នុងស្រុកកៃ។ អេអាយអេអិលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយអតិថិជនដើម្បីជួយឱ្យពួកគេយល់ពីអ្វីដែលធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រនិងរបៀបដែលវាអាចជួយពួកគេដោយស្របច្បាប់។

នៅខែមករាឆ្នាំ ២០០១ អេប៊ីប៊ីបានបើកទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបេលីលីដើម្បីទទួលបានពីធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសបេលីដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារអន្តរជាតិលំដាប់ "អា" ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារអន្តរជាតិនិង / ឬសេវាកម្មក្រៅប្រទេសលំដាប់ទីមួយដល់ក្រុមហ៊ុននិងប្រជាជនដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅរបស់អតិថិជន Belize ។

 ចូលរួមជាមួយធនាគារនេះអ្នកកំពុងបង្កើតទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយស្ថាប័នរីកចម្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការជឿទុកចិត្តសុចរិតភាពនិងការសម្ងាត់។

ឈ្មោះជំនួសសម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត

ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតក៏ត្រូវបានគេស្គាល់និងហៅថា៖

 • ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
 • ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ
 • អេប៊ីប៊ែល
 • ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក
 • ធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស
 • អាត្លង់ទិកបេលីស
 • AIB

ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងធនាគារបន្ថែមទៀតក៏អាចរកបានផងដែរ គេហទំព័ររបស់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីត។

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតជាគណនីធនាគារល្អបំផុត។ សេវាកម្មបើកសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចភ្នាក់ងារបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចសេវាកម្មបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់អេប៊ីប៊េលីសដែលជាការបើកគណនីល្អបំផុត។ ភ្នាក់ងារសម្រាប់ AIB Belize អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ AIB Belize អ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ AIB Belize សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលីសជាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលីសដែលជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុត។ សម្រាប់អាត Antic International Bank Belize អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិអន្តរជាតិប៊ែលហ្សិកជាសេវាកម្មបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកទីប្រឹក្សាធនាគារបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលដែលបើកគណនីធនាគារល្អបំផុត។ ទីប្រឹក្សាធនាគារអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកជាសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិនភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅអាត្លង់ទិកទីប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅអាត្លង់ទិកទីប្រឹក្សាធនាគារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតអាត្លង់ទិក។ ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អេអាយអាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អេអាយអាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អេអាយអេ។

បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតមិនថាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាបើកគណនីធនាគារសន្សំនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតឬបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតក្រុមអន្តរជាតិរបស់យើងជួយដល់អាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតដើម្បីបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។

ព័ត៌មានលំអិតធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតសម្រាប់ធនាគារ

ឈ្មោះ​របស់​ធនាគារ
ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
ឈ្មោះក្នុងស្រុកអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត
ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ
ផ្ទះស្នាក់នៅរបស់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីត
Belize
ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតត្រូវបានបង្កើតឡើង
2000
អាស័យដ្ឋានស្របច្បាប់របស់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិ
Belcan Plaza ទីក្រុង Belize
វត្តមានរាងកាយ
ការដាក់ពាក្យពីចម្ងាយ
គេហទំព័ររបស់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីត
សមតុល្យអប្បបរមា
1000 អឺរ៉ូ
ការដាក់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
1000 អឺរ៉ូ
ពេលវេលាចាំបាច់ត្រូវបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត
6 - 10 ថ្ងៃ

តើយើងជួយយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារ?

ពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ក្រុមរបស់យើងសំរាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតផ្តល់នូវការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតនិងសម្រាប់ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៥ ដល់អតិថិជន។

ជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន

ជ្រើសរើសធនាគារពីបញ្ជីរបស់យើងដើម្បីបើកគណនីធនាគារជាមួយសេវាកម្មរបស់យើងនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។

ឯកសារ

ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ដំណើរការធនាគារសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចធនាគារលីមីតធីតយើងបញ្ជូនសំណុំឯកសារពេញលេញរបស់អ្នកជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត។

ការបើកគណនីធនាគារ

ការបើកគណនីធនាគារនៅពេលដែលយើងទទួលបានឯកសារសំណុំពេញលេញសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតយើងរៀបចំសំណើសម្រាប់គណនីធនាគារសាជីវកម្មឬគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រជាមួយអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។

សេវាកម្មធនាគារតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងធនាគារនៅ ១០៥ ប្រទេស។

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតហើយក៏មាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៥ រួមជាមួយគណនីធនាគារសាជីវកម្មជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។ គណនីធនាគារអាជីវកម្មជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតគណនីបច្ចុប្បន្នជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតយើងក៏មានសេវាកម្មសម្រាប់ធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតរួមទាំងគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរ។ ធនាគារអន្ដរជាតិលីមីតធីតជាគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯនាយសមុទ្រជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគណនីធនាគារអន្ដរជាតិជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតក្នុងពេលតែមួយយើងក៏ផ្តល់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរ។ ធនាគារ ional លីមីតធីតនិង ១០៥ ប្រទេស។

បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងការគាំទ្រសម្រាប់ជោគជ័យរបស់អ្នក!

ពិនិត្យសិទ្ធិសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត

ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយយើងនឹងស្នើឱ្យធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតឬជំនួសសម្រាប់តម្រូវការធនាគាររបស់អ្នក។

ហេតុអ្វីបានជាយើងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត?

ដៃគូតែមួយគត់របស់អ្នកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារនិងដំណើរការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់តម្រូវការនិងតម្រូវការធនាគារនិងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក»។

នៅពេលអ្នកជួលពួកយើងដើម្បីបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតឬបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនៅតាមបណ្តោយវាដើម្បីបើក គណនីធនាគារសាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតឬដើម្បីបើក គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតឬវាអាចជាការបើក ការបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ ពីអាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតអាចបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯនាយសមុទ្រពីអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតឬដើម្បីបើក គណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅឯនាយសមុទ្រ ពីធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត អ្នកអាចពឹងផ្អែកលើពួកយើងចំពោះភាពស្មោះត្រង់ល្បឿននិងការគាំទ្រនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតជាមួយនឹងភាពប្រាកដប្រជារបស់យើងថា“ ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកសំខាន់សម្រាប់យើងជាងលុយពីព្រោះយើងទទួលបានទំនាក់ទំនងប្រាក់នឹងធ្វើតាមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ទាំងអស់ត្រូវតែរកប្រាក់ប៉ុន្តែអ្នកនិងអតិថិជនរបស់យើងសំខាន់បំផុតនោះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់យើងដែលជាមូលហេតុដែលយើងតែងតែទទួលបានអតិថិជននិងការបញ្ជូនបន្តជាច្រើនដូច្នេះអតិថិជនរបស់យើងជាច្រើនចូលរួមជាមួយយើងបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងជាដៃគូនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ កម្មវិធីភាពជាដៃគូ"។

យើងគ្របដណ្តប់ទីផ្សារសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិង ១០៥ ទីតាំងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជម្រើសទី ១ របស់ក្រុមហ៊ុននៅអាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងពហុជាតិទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារលីមីតធីតដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនិងសេវាកម្មតម្លៃទាបរបស់យើង។ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។ បើកសេវាកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចទីប្រឹក្សាបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចសេវាកម្មបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេអាយប៊ីប៊ែលីសដែលបើកគណនីធនាគារថោកបំផុត។ ភ្នាក់ងារសម្រាប់ធនាគារអេប៊ីប៊ីប៊ែលដែលជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេប៊ីប៊ីលីសទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាប៊ីប៊ីលីសដែលជាសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលីសដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។ នីប៊ែលហ្សិនអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិអាល់ប៊ែលទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារថោកបំផុតសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិសេវាកម្មបើកគណនីមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលធេន។ សម្រាប់អាត្លង់ទិកធនាគារបេលីសទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិកធនាគារប៊ែលហ្សិកសេវាកម្មបើកគណនីមានតម្លៃថោកបំផុតនៅអាត្លង់ទិកភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែលដែលជាទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារថោកបំផុតនៅអាត្លង់ទិក។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេអាយអេភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេអាយអាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេអាយអាយទីប្រឹក្សាធនាគារបើកគណនីទាបបំផុតសម្រាប់អេអាយអេ។

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ!

ថ្លៃសេវាកញ្ចប់សម្រាប់គណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតនិងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន

 • បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតថ្ងៃនេះ!

  1 ការប៉ុនប៉ង

  Basic

  ៦ ការប៉ុនប៉ងរបស់ធនាគារ

  ប្លាទីន

  កម្រៃសេវាកញ្ចប់សម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
  600
  1200
    ការរៀបចំនិងការដាក់ស្នើ
  រៀបចំនិងបញ្ជូនជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
    ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
  ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
    ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់
  ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់
 • បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់តាអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតថ្ងៃនេះ!

  1 ការប៉ុនប៉ង

  Basic

  ៦ ការប៉ុនប៉ងរបស់ធនាគារ

  ប្លាទីន

  កម្រៃសេវាកញ្ចប់សម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
  500
  1000
    ការរៀបចំនិងការដាក់ស្នើ
  រៀបចំនិងបញ្ជូនជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
    ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
  ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
    ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់
  ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់

ការបើកគណនីធនាគារជាបន្ទាន់នៅអាត្លង់តាអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

មាស ប្លាទីន
សេវាកម្មរហ័សពន្លឿនដំណើរការ
សេវាកម្មរហ័សពន្លឿនដំណើរការ

+ $ 100 ។

+ $ 100 ។

ជម្រើសផ្ញើតាមសំបុត្រ

Basic ប្លាទីន
ការបញ្ជូនតាមអេឡិចត្រូនិករបស់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
ការបញ្ជូនតាមអេឡិចត្រូនិករបស់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត
  ដឹកជញ្ជូនរហ័ស
ដឹកជញ្ជូនរហ័ស

+ ២៥ ដុល្លារសម្រាប់អាសយដ្ឋានបេលីស
+ ១១០ ដុល្លារសម្រាប់អាសយដ្ឋានមិនមែនបេលីស

រួមបញ្ចូលសម្រាប់ប៊ែលហ្សិក
+ ១១០ ដុល្លារសម្រាប់អាសយដ្ឋានមិនមែនបេលីស

ការបដិសេធនិងកំណត់ចំណាំៈ 

ទំរង់ស្នើសុំគណនីប៊ីប៊ីស៊ី

បើកគណនីធនាគារ
សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត

Package កញ្ចប់មូលដ្ឋានសម្រាប់គណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

●កញ្ចប់ផ្លាទីនសម្រាប់គណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតបូកនឹងការប៉ុនប៉ង ៥ ដង

Package កញ្ចប់មូលដ្ឋានសម្រាប់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

●កញ្ចប់ផ្លាទីនសម្រាប់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតបូកនឹងការប៉ុនប៉ង ៥ ដង

* ចំណាំ: ពាក្យសុំគណនីធនាគារនឹងត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់តែធនាគារមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យពីធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតកញ្ចប់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញយើងនឹងគាំទ្រជាមួយនឹងការបើកគណនីធនាគារតែ ១ ប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្ដីលម្អិត

ថ្លៃសេវាបើកគណនីធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតឬធនាគារច្រើនក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗរួមមាន៖

 1. ●ជំនួយក្នុងការបើកគណនីសាជីវកម្មក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិង / ឬគណនីផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។
 2. ●ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួននិងសាជីវកម្មរបស់អ្នក។
 3. would យើងនឹងផ្ញើទម្រង់ពាក្យសុំដោយមានការណែនាំដល់អ្នកសម្រាប់ការបំពេញនិងហត្ថលេខា។
 4. បញ្ជូនឯកសារទាំងអស់ទៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតសម្រាប់ការអនុម័តចុងក្រោយ។
 5. process តាមដានដំណើរការបើកគណនីធនាគារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតរហូតដល់ពេលទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបើកគណនីធនាគារ។

សេវាកម្មគណនីធនាគាររបស់យើងសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតនឹងត្រូវបានពិចារណាបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការចេញលេខគណនីធនាគារដោយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតបន្ទាប់ពីអតិថិជនត្រូវការសម្របសម្រួលជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតសម្រាប់សេវាកម្មធនាគារ។

សូម​ចំណាំ: សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងទៀតសំណុំឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលប្រហែលជាត្រូវការសម្រាប់នីតិវិធីបើកគណនីអាន់តាទិកអន្តរជាតិ។

អនុវត្តការយល់ព្រមជាមុន

ដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត

ផ្អែកលើព័ត៌មានពេញលេញដែលផ្តល់ដោយអ្នកយើងនឹងវាយតម្លៃដោយមានជំនួយពីមន្រ្តីធនាគារនៅធនាគារអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមតិកែលម្អដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការបើកគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។ ពន្យាពេលក្នុងករណីដែលព័ត៌មានមិនពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយអ្នកឬមិនត្រូវបានបង្ហាញ។

សេវាកម្មបន្ថែម

ការរចនារូបសញ្ញា

100.00 x

រចនាវេបសាយតាមតំរូវការ (រហូតដល់ ៥ ទំព័រ)

0.00 x

អ្នកប្រឹក្សាគណនីអ្នកជំនួញ

0.00 x
ព័ត៌មានលម្អិតចាំបាច់ដើម្បីបំពេញសំណើ

បន្តជាភ្ញៀវ

សំណើសេវា
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការទិញ

សេវាផ្សេងទៀត

សូមអបអរសាទរ!

ការបើកគណនីធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតគឺជាការងារជំនាញហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើវាបានដោយឥតខ្ចោះនោះទេ!

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយធនាគារនិងការទូទាត់ពេញលេញ។

បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីត

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត | បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិក | បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុង AIB Belize | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មបើកតាមអ៊ិនធរណេតនៅអាប៊ីប៊ីលីស | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារអាត្លង់ទិបេលីស | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតនៅធនាគារអាត្លង់ទិបេលីស | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិច Belize | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតនៅអាត្លង់ទិក Belize | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុង AIB | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មបើកតាមអ៊ិនធរណេតនៅអេអាយអេ

កម្មង់ឥឡូវនេះ!

បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតសម្រាប់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច | បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិក ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអេប៊ីប៊ីបេលី | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធឺរណែតនៅអាប៊ីប៊ីលីស | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅធនាគារអាត្លង់ទិច Belize | បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតនៅធនាគារអាត្លង់ទិបេលីស | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិច Belize | បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធឺរណែតនៅអាត្លង់ទិច Belize | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអេអាយ។ ភី បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេត

កម្មង់ឥឡូវនេះ!

ត្រូវស្គាល់គណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

 • សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

  យើងនៅឯម៉ាយល៍ម៉ាញ់ដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតយើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារតាមតំរូវការសម្រាប់ធនាគារ ៧៥ នៅឯនាយសមុទ្រនិងអន្ដរជាតិនិងសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសបេលីនិង ១០៩ ដែលមិនមែនជាអ្នកផ្តល់សេវាតែមួយនៅលើពិភពលោកទេ។ រួមទាំងធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត។ យើងផ្តល់ជូននូវការចាប់ផ្តើមដំណោះស្រាយធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតវាជាការត្រឹមត្រូវក្នុងការនិយាយថាយើងគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប៊ែលហ្សិកនិងជាអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងជួយដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែ“ សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង” តាមទំហំ "យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសាជីវកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត" ក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត។

  យើងគឺជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិមូលធនប័ត្របញ្ឈប់មួយសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចមានកំណត់ដើម្បីបើកគណនីធនាគារ!

  អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតមានសម្រាប់អ្នក

  យើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងសមាគមយ៉ាងរឹងមាំជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនិងធនាគារនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចអន្តរជាតិជាង ១១០ ។
  “ យើងអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងនូវគោលការណ៍“ អេមឃែរ” របស់យើង៖
  តម្លៃប្រកួតប្រជែងហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនភាពស្មោះត្រង់វិធីសាស្រ្តកាត់ដេរបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យជើងពិភពលោកចំណុចទំនាក់ទំនងគុណភាពការយល់ដឹងវប្បធម៌តែមួយគត់ទ្រព្យសម្បត្តិបទពិសោធន៍និងជំនាញឧស្សាហកម្មរឹងមាំ។ - អ្នកផលិតលាននាក់”  នីតិវិធីបើកគណនីធនាគារលីមីតធីតអន្ដរជាតិលីមីតធីតរួមមាន៖

  • ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួននិងសាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត។

  • ការបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំធនាគារនិងសេចក្តីណែនាំដែលត្រូវការសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតសម្រាប់គណនីធនាគារសាជីវកម្មឬគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខា។

  • បន្ទាប់មកយើងផ្ញើកញ្ចប់ពេញលេញទៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតសម្រាប់ការអនុម័តចុងក្រោយ។

  • បន្ទាប់មកយើងតាមដានដំណើរការបើកគណនីរបស់ធនាគារអាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតរហូតដល់ពេលការបែងចែកគណនីកើតឡើងហើយឧបករណ៍ធនាគារត្រូវបានទទួល។

  *សូម​ចំណាំ:

  • ថ្លៃសេវាកម្មបើកគណនីធនាគាររបស់មីងឃែរសម្រាប់ជំនួយឬគណនីធនាគាររបស់យើង ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត មិនរួមបញ្ចូលកម្រៃជើងសារណាមួយនិង / ឬការគិតថ្លៃធនាគារសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតឬប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតថ្លៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតថ្លៃថែទាំគណនីសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតឬសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត។ ឬការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត។

  • រាល់កម្រៃសេវាជំនាញរបស់យើងសម្រាប់សេវាកម្មគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលសកម្មភាពអាជីវកម្មមិនរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងបទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជាជីវៈ (ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មការកាន់កាប់សេវាកម្មឬជាដើម) ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានវិធីដោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុជាមួយមូលនិធិភាគីទីបី (ឧទា។ មូលនិធិទៅវិញទៅមក, ឈ្មួញកណ្តាល forex, ភាគហ៊ុន។ ល។ ) ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបទប្បញ្ញត្តិពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តា ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង សម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់និងដកស្រង់។

  • ធនាគារនៅ COUNTRY មានសិទ្ធិតាមការសំរេចចិត្តរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការពិនិត្យមើលពាក្យសុំធនាគារដែលបានបំពេញដើម្បីទទួលយកឬបដិសេធពាក្យសុំបើកគណនីជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតដូច្នេះយើងនឹងណែនាំអ្នកឱ្យស្គាល់ធនាគារនិងណែនាំអ្នកតាមរយៈដំណើរការបើកគណនីទាំងមូលសម្រាប់អាត្លង់ទិច។ ធនាគារអន្តរជាតិលីមីតធីត; ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងមិនអាចធានាបាននូវគណនីធានាគ្រប់ពេលនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតនឹងត្រូវបានយល់ព្រមដោយធនាគារនិង / ឬបើកដោយជោគជ័យ។

  • ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិអនុវត្តតាមពួកយើងនិងធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតយើងមិនអាចជួយក្នុងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតដល់ពលរដ្ឋនៃបណ្តាប្រទេសដូចខាងក្រោមនេះទេ។ FATF ប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម បញ្ជី  *សូម​ចំណាំ

  • សេវាកម្មធនាគារសាជីវកម្មខាងលើនិងសេវាកម្មធនាគារនិងឯកសារធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវការចាំបាច់អាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើសញ្ជាតិសញ្ជាតិការស្នាក់នៅរចនាសម្ព័ន្ឋច្បាប់និងធនាគារសម្រាប់អាត្លង់តាអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតដែលបានជ្រើសរើស។

  • ទាំងនេះគឺជាសេវាកម្មធនាគារមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតហើយនីតិវិធីអាចខុសគ្នាសម្រាប់សញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នា។

  • អំណាចនៃមេធាវីអាចនឹងត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតហើយការចំណាយបន្ថែមនឹងត្រូវកើតឡើងដោយអតិថិជន.

 • បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតឬការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម

  តម្រូវការសម្រាប់បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត

  សូមផ្តល់ឯកសារដូចខាងក្រោមសម្រាប់នាយកទាំងអស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍អ្នកចុះហត្ថលេខាដែលមានការអនុញ្ញាត
  ចំណាំ * ទាំងនេះជាតម្រូវការមូលដ្ឋានហើយអាចខុសគ្នាសម្រាប់យុត្តាធិការនិងសញ្ជាតិ។

  ឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន៖

  ឯកសារក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់មួយឈុតដើម្បីបើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតរួមមាន៖

  • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការរួមបញ្ចូល។

  • អនុស្សរណៈនិងមាត្រានៃសមាគមសម្រាប់គណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីការតែងតាំងប្រធាននិងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមាន) ។

  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីទីតាំងការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់គណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត។

  • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃជំហរល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាង 12 ខែមុន) ។

  • ចែករំលែកវិញ្ញាបនប័ត្រ។

  • ច្បាប់ចំលងច្បាស់លាស់នៃរចនាសម្ពន្ធ័សាជីវកម្មដោយមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីយូ។ អេស។ អ - ម្ចាស់កម្មសិទ្ធចុងក្រោយ

  • អាជ្ញាប័ណ្ណមានសុពលភាព (ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន) ។

  សម្រាប់នាយកនីមួយៗម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្ចាស់លេខាធិការអ្នកចុះហត្ថលេខាដែលមានការអនុញ្ញាតនិងយូ។ ប៊ី។ ប៊ី - ម្ចាស់ផលប្រយោជនៈ

  សូមផ្តល់ឯកសារដូចខាងក្រោមដើម្បីបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនៃហត្ថលេខីដែលមានការអនុញ្ញាតភាគទុនិកនាយកក្រុមហ៊ុននិងលេខាធិការ (បើអាចអនុវត្តបាន)៖

  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត. ហត្ថលេខាគួរតែមាននៅលើលិខិតឆ្លងដែនហើយគួរតែដូចគ្នានឹងពាក្យសុំដែលមានរូបថតច្បាស់លាស់ដែរ។

  • ច្បាប់ដើមឬលិខិតបញ្ជាក់លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត(ចុះកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ អ្នកអាចស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកមានគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ លិខិតយោងគួរតែបង្ហាញពីការបញ្ជាក់ពីអាយុកាលគណនីលេខដែលអាចទទួលបានដោយសមតុល្យដូចកាលបរិច្ឆេទ។

  • ច្បាប់ដើមនៃវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ / របាយការណ៍ធនាគារ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត (សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋានដែលមានកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ វិក័យប័ត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (ឧទាហរណ៍អគ្គិសនីទឹកហ្គាសឬទូរស័ព្ទខ្សែថេរប៉ុន្តែមិនមានវិក័យប័ត្រទូរស័ព្ទចល័តទេក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចភាគច្រើន) ជាជម្រើសអ្នកក៏អាចផ្តល់នូវរបាយការណ៍ធនាគាររបាយការណ៍កាតឥណទានឬលិខិតយោងធនាគារ (ចុះកាលបរិច្ឆេទមិន លើសពី ៣ ខែ) ជាភ័ស្តុតាងនៃអាស័យដ្ឋាន។

  • អំណាចនៃមេធាវី (បើមាន) ។

  • បំពេញពាក្យសុំនិងចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំ សម្រាប់បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត។

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួន


  សម្រាប់មន្រ្តីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ (ដែលនាយកក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺជានីតិបុគ្គល) សូមផ្តល់ជូននូវ៖

  សូមផ្តល់ជានិងឯកសារក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ សម្រាប់បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មមួយនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត មាន:

  • ថតចម្លងឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ (វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបញ្ចូលអត្ថបទ។ ល។ ) ដើម្បីបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មមួយនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • ច្បាប់ថតចំលងនៃការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន (ដែលរួមបញ្ចូលការចុះឈ្មោះភាគទុនិកនាយកនិងលេខាធិការ) ដើម្បីបើកគណនីធនាគារនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • ច្បាប់ថតចំលងនៃរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន។

  • វិញ្ញាបនបត្រអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បីបើកគណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មបើកនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  *សូម​ចំណាំ:

  • ជាអកុសលឯកសារដែលបានផ្តល់ជូនគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសទេការបកប្រែដែលបានបញ្ជាក់នឹងត្រូវបានទាមទារឬផ្ទុយមកវិញសម្រាប់យុត្តាធិការមួយចំនួន។

  • នៅពេលឯកសារទាំងមូលរួចរាល់សូមផ្ញើច្បាប់ចម្លងទន់ទៅអ្នកតំណាងរបស់យើងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់សំណុំបែបបទដែលបានបំពេញទាំងស្រុងដើម្បីជៀសវាងការពន្យារពេលក្នុងដំណើរការបើកគណនី។

 • បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតក៏ដឹងដែរថាជាការរក្សាទុកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ

  តម្រូវការសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  ចំណាំ * ទាំងនេះគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់គណនីធនាគារបុគ្គលជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតហើយអាចខុសគ្នាពីយុត្តាធិការនិងសម្រាប់សញ្ជាតិផ្សេងៗ។

  សូមផ្តល់ឯកសារដូចខាងក្រោមសម្រាប់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត:

  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត. ហត្ថលេខាគួរតែមាននៅលើលិខិតឆ្លងដែនហើយគួរតែដូចគ្នានឹងពាក្យសុំដែលមានរូបថតច្បាស់លាស់ដែរ។

  • ច្បាប់ដើមឬលិខិតបញ្ជាក់លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ សម្រាប់ការបើកគណនីសន្សំនៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត(ចុះកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ ធនាគារស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកចេញ“ លិខិតយោង” ។ អ្នកអាចស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកមានគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ លិខិតយោងគួរតែបង្ហាញពីការបញ្ជាក់ពីអាយុគណនីជាមួយនឹងសមតុល្យបច្ចុប្បន្ន។

  • ច្បាប់ដើមនៃវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ / របាយការណ៍ធនាគារ សម្រាប់ការសន្សំគណនីបើកនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត (សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋានដែលមានកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ វិក័យប័ត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (ឧទាហរណ៍អគ្គិសនីទឹកហ្គាសឬទូរស័ព្ទខ្សែថេរប៉ុន្តែមិនមានវិក័យប័ត្រទូរស័ព្ទចល័តទេក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចភាគច្រើន) ជាជម្រើសអ្នកក៏អាចផ្តល់នូវរបាយការណ៍ធនាគាររបាយការណ៍កាតឥណទានឬលិខិតយោងធនាគារ (ចុះកាលបរិច្ឆេទមិន លើសពី ៣ ខែ) ជាភ័ស្តុតាងនៃអាស័យដ្ឋាន។

  • អំណាចនៃមេធាវី (បើមាន) ។

  • បំពេញពាក្យសុំនិងចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំ សម្រាប់គណនីធនាគារឯកត្តជននៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត។

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួន

  សូម​ចំណាំ:

  • ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឯកសារដែលបានផ្តល់ឱ្យមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងករណីនោះការបកប្រែដែលមានបញ្ជាក់ត្រូវបានទាមទារ។

  • នៅពេលឯកសារទាំងមូលរួចរាល់សូមផ្ញើច្បាប់ចម្លងទន់ទៅអ្នកតំណាងរបស់យើងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់សំណុំបែបបទដែលបានបំពេញទាំងស្រុងដើម្បីជៀសវាងការពន្យារពេលក្នុងដំណើរការបើកគណនី។

 • ការបដិសេធចំពោះការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

  ចំណាំ * ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ពាណិជ្ជកម្មជួញដូរគ្រឿងញៀននៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតភេវរកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតហេតុដូចនេះយើងមិនគាំទ្រដល់អតិថិជនទេ។

  * យើងធ្វើតាម ច្បាប់ FATF យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតសម្រាប់សេវាកម្មធនាគាររបស់យើងនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  យើងមិនគាំទ្រឬផ្តល់នូវការបើកគណនីធនាគារនិងសេវាកម្មធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតចំពោះប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធរំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត និងប្រើ សេវាកម្មធនាគារ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ខ្ជិលឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ធ្វើឡើយ។ ធនាគារសាជីវកម្ម ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារសាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់ធ្វើនោះទេ។ ធនាគារបុគ្គល ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • ការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែននៅក្នុងឬពីអ្នកដែលចង់ធ្វើឡើយ។ ធនាគារអាជីវកម្ម ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើឡើយ ធនាគារនៅឈូងសមុទ្រ ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតទាក់ទងនឹងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់គីមីមិនត្រូវបានផ្តល់ដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើទេ ធនាគារអន្តរជាតិ ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតដោះស្រាយសំភារៈនុយក្លេអ៊ែររាប់បញ្ចូលទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតដោះស្រាយរឺបោះចោលសម្ភារៈនិងការប្រើប្រាស់ណាមួយ។ សេវាកម្មធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • សេវាកម្មធនាគារបើកគណនីសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើទេ ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកមានកំណត់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ការសាកល្បងនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលណាមួយ។ សេវាធនាគារពាណិជ្ជ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • ការបើកគណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសុំកូនចិញ្ចឹមរួមទាំងនីតិវិធីពន្យាកំណើតឪពុកម្តាយឬទម្រង់ណាមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលចង់ធ្វើ។ ធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត។

  • សេវាគណនីធនាគារសាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សាសនានិងសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេដែលចង់ធ្វើទេ ធនាគារសាជីវកម្ម ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារសាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • សេវាកម្មគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ប្រើនោះទេ។ សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • សេវាកម្មគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់ពីរ៉ាមីតដែលចង់ប្រើទេ សេវាកម្មធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារអន្តរជាតិ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  • សេវាកម្មគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើទេ សេវាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតកំពុងដោះស្រាយផ្នែកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន សេវាកម្មធនាគារបុគ្គល នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

  "សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ : អ្នកផលិតលាននាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្តាលមកពីព័ត៌មានឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកគណនីនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីត។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រត្រូវបានគេណែនាំអោយទទួលយកនូវដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈសមស្របមុនពេលប្តេជ្ញាចិត្តចូលរួមក្នុងទំនាក់ទំនងធនាគារ ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត គណនីធនាគារឬសេវាកម្មធនាគារផ្សេងទៀតដែលមានផ្តល់ជូន ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត"។

 • ថ្លៃឈ្នួល​ដឹកជញ្ជូន

  ការដឹកជញ្ជូនឯកសារសាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតឬការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍អីវ៉ាន់អន្ដរជាតិលីមីតធីតទៅកាន់គោលដៅរបស់អតិថិជនតម្រូវឱ្យមានការចំណាយបន្ថែមហើយនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងវិក្ក័យប័ត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលពិនិត្យ។ ថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្រាប់សេវាកម្មនាំសំបុត្រអន្តរជាតិត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់ ១១០ ដុល្លារនិងខ្ពស់ជាងសម្រាប់ទិសដៅជាក់លាក់ (ត្រូវចែករំលែកនៅពេលក្រោយតាមការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញនិងការបញ្ជូនព័ត៌មានលំអិត) ហើយ ១១០ ដុល្លារនឹងបន្ថែមចូលរទេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ធនាគារនិងយុត្តាធិការផ្សេងៗ

អ្នកផលិតលាននាក់តាមរយៈភាពជាដៃគូអន្តរជាតិនិងសមាគមរបស់យើងក្នុងវិជ្ជាជីវៈស៊ីអេអេអេអេអេអេគណនេយ្យគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុសហការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រធំ ៗ នៃអ្នកបង់ពន្ធជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងអង្គភាពអាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលធ្វើប្រតិបត្តិការស្ទើរតែគ្រប់យុត្តាធិការក្នុងអតិថិជនដដែលៗក្នុងនិរន្តរភាពនៃទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងនៅក្នុងអតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់ដូច្នេះ។ ច្រើនឆ្នាំដោយសារឧត្តមភាពសេវាកម្មរបស់យើងការយល់ចិត្តនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។

យុត្តាធិការសម្រាប់ សេវាកម្មធនាគារ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិង "បណ្តាប្រទេស 109រួមទាំង ៥០ សហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហរដ្ឋអាមេរិក "។

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរាប់លាននាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងតាមរយៈភាពជាដៃគូធនាគារអន្ដរជាតិរបស់យើងនិងសមាគមធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតភ្នាក់ងារបើកគណនីសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីត។ សេវាកម្មបើកគណនីនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត។

យើងគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏ធំធេងជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតសម្រាប់អ្នកបង់ពន្ធជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងអង្គភាពអាជីវកម្មអន្តរជាតិ។

យើងជួយអតិថិជន បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា គណនីធនាគារអាជីវកម្ម នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតនិង បើកគណនីក្រុមហ៊ុន នៅអាត្លង់ទិធនាគារអន្តរជាតិលីមីតធីតនិង ១០៩ ប្រទេស។

* សំគាល់ៈប្រសិនបើអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័រសូមទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់តាមអ៊ីម៉ែល។ info@millionmakers.com ឬប្រើរបស់យើង ទម្រង់បែបបទយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចបម្រើនិងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

សំគាល់ៈក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនអំពើភេរវកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សហេតុដូចនេះយើងមិនគាំទ្រដល់អតិថិជនទេ។

សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយពួកយើង

សេវាកម្មបន្ថែមមានតំរូវការនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតក្រៅពីសេវាកម្មធនាគារបើកគណនីនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីត

រួមជាមួយនឹងការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

យើងផ្តល់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៨

ក្រៅពីធនាគាររួមទាំងធនាគារអាជីវកម្មនិងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតយើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មអាជីវកម្មអាយធីអន្តោប្រវេសន៍និងសេវាកម្មធនធានមនុស្សផងដែរ។

បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនិងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិជាមួយធនាគារចំនួន ៤៧២

ចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

យើងអាចជួយអ្នកជាមួយ ការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន រួមជាមួយគណនីជំនួញនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតនិងឆ្នេរសមុទ្រនិងក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៨ ។

ដំណើរការប័ណ្ណឥណទាន

ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវការ ដំណើរការកាតឥណទានតាមអ៊ីនធឺណិតរួមជាមួយគណនីជំនួញនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតជាគណនេយ្យទូទាត់ប្រាក់នៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត។

លេខទូរស័ព្ទនិម្មិត

ប្រសិនបើសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នកត្រូវការ ដំណោះស្រាយមជ្ឈមណ្ឌលហៅ ឬដំណោះស្រាយ Voip រួមជាមួយគណនីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតសម្រាប់ ១០២ ប្រទេស។

អាជីវកម្មសំរាប់លក់

ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោង ទិញអាជីវកម្មសម្រាប់លក់រួមជាមួយធនាគារសាជីវកម្មអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតយើងអាចជួយបាន។

ទីប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស

របស់​យើង ទីប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយធនធានមនុស្សតែមួយក្រុមធនាគារពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបាន។

ប្រកាសការងារ

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មជាក់ស្តែង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។ អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម នៅទីតាំងអន្ដរជាតិល្អបំផុតចំនួន ៦៦ រួមជាមួយធនាគារអាជីវកម្មអាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីត។

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

យើងអាចជួយជាមួយ ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរួមជាមួយនឹងគណនីសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតសម្រាប់ដែនសមត្ថកិច្ចនៅឯនាយសមុទ្រនិងអឺរ៉ុប។

ការចុះឈ្មោះ IP

យើងអាចជួយអ្នកជាមួយ ការចុះឈ្មោះ IPរួមជាមួយគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតក្នុងតម្លៃដ៏ល្អបំផុត។

រៀបចំអាជីវកម្ម

រួមជាមួយគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតយើងផ្តល់ជំនួយក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម ។.

ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតរួចរាល់

ក្រៅពីការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតយើងក៏អាចគាំទ្រជាមួយផងដែរ ក្រុមហ៊ុនត្រៀមខ្លួនជាស្រេច.

ការអនុញ្ញាតការងារនៅក្នុង ១០៧ ប្រទេស

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការគាំទ្រ ប័ណ្ណការងាររួមជាមួយនឹងការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតសម្រាប់នាយកឬនិយោជិក។

អន្តោប្រវេសន៍អាជីវកម្ម

កំពុងរកមើលសម្រាប់ អន្តោប្រវេសន៍អាជីវកម្មប្រើសេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ ១០៧ ប្រទេសរួមជាមួយធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែររបស់អ្នក

យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មទូទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងក្រៅពីការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតក្រុមរបស់យើងធ្វើការរចនានិងបង្កើតគេហទំព័រគេហទំព័រការអភិវឌ្ឍសូហ្វវែរអេឡិចត្រូនិចអេភីអេ។ ការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរ blockchain ហើយសម្រាប់វិស័យធនាគារគណនីផ្ទាល់ខ្លួនលីមីតធីតអន្ដរជាតិលីមីតធីតក៏អាចត្រូវបានបើកផងដែរគោលបំណងគឺដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មដល់បុគ្គលនិងអាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុន។

គម្រោងបានបញ្ចប់

6000 +

“ ចំណេះដឹងអន្តរជាតិសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក!”

រាល់ការគាំទ្រដែលអ្នកត្រូវការរួមជាមួយអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតសម្រាប់ការបើកគណនីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

Open Corporate Bank Account in Atlantic International Bank Limited | Open Company Bank Account in Atlantic International Bank Limited

គណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតនិងគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត

សម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្មដែលចង់ទទួលបានអាជីវកម្មធនាគានៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតយើងផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នបើកតាមអ៊ិនធឺរណែតនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតឬគណនីធនាគារអាជីវកម្មបើកនៅអាត្លង់ទិក។ ធនាគារអន្តរជាតិលីមីតធីតទាំងនេះគឺជាដំណោះស្រាយធនាគារសាជីវកម្មដែលមានឯកទេសសំរាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

យើងត្រូវបានគេពិចារណាក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតដែលមានជម្រើសជំនួសសម្រាប់ធនាគារនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រចំនួន ៧៦ ក្នុងទ្វីបចំនួន ៥ ដោយផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយទូទាត់អាជីវកម្មពេញលេញ!

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។ សេវាបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធុរកិច្ចសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់អេប៊ីប៊ែលីសភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អេប៊ីប៊ីប៊ែលទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អេប៊ីប៊ីប៊ែលនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អេប៊ីប៊ែល។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិប៊ែលហ្សិកជាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលីសទីប្រឹក្សាធនាគារបើកគណនីធនាគារអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែលនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិប៊ែល។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែលនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែល។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ AIB ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ AIB អ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ AIB និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ AIB ។

តម្លៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅ AIB Belize | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិប៊ែលហ្សិក | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិច Belize | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅអាត្លង់ទិច Belize | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅ AIB

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

គណនីសន្សំនៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតនិងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

សម្រាប់អតិថិជនដែលចង់រីករាយនឹងសេវាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតយើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសម្រាប់ការបើកគណនីសន្សំនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីសន្សំដែលបើកនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតឬគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនដែលបើកនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។ មានកម្រិតសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត។

យើងមានបណ្តាញធនាគារដ៏ធំធេងរួមជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចចំនួន ១០៩ ។

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត។ សេវាកម្មបើកគណនីសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេអាយប៊ីប៊ែលីសភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេប៊ីប៊ីលីសទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេអាយប៊ីប៊ែលនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេប៊ីប៊ែល។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារប៊ែលហ្សិកភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារប៊ែលហ្សិកទីប្រឹក្សាបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សីទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិកប៊ែល។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សីទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអាត្លង់ទិកប៊ែលនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាត្លង់ទិចបេលីស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ AIB ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ AIB អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ AIB និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ AIB ។

ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅ AIB Belize | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិប៊ែលហ្សិក | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិច Belize | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅអាត្លង់ទិច Belize | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅ AIB

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

Open Business Bank Account in Atlantic International Bank Limited | Open Personal Bank Account in Atlantic International Bank Limited
Open Offshore Bank Account in Atlantic International Bank Limited

គណនីធនាគារនៅសមុទ្រនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតនិងគណនីធនាគារអន្តរជាតិនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត

សម្រាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលចង់ទទួលបានសេវាធនាគារនៅក្រៅប្រទេសក្នុងសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតយើងជួយជាមួយដំណោះស្រាយរបស់យើងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារអន្តរជាតិនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្របើកតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតឬគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ បើកនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតក្រោមដំណោះស្រាយធនាគារឯកទេសនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

យើងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារល្អបំផុតនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយទូទាត់ប្រាក់នៅឯនាយសមុទ្ររួមទាំងដំណោះស្រាយអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីត!

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីនៅឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅក្រៅសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅក្រៅសមុទ្រសម្រាប់អន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯសមុទ្រអាត្លង់ទិចនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិច។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រសម្រាប់ AIB Belize ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រសម្រាប់ AIB Belize អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ AIB Belize និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ AIB Belize ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិប៊ែលហ្សិកភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិអាលីទិកអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រនៅអាត្លង់ទិកអន្តរជាតិនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រសម្រាប់អាត្លង់ទិកបេលីសភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិកនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិក។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ AIB ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រសម្រាប់ AIB អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ AIB និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រនៅ AIB ។

ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅ AIB បេលីស | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិប៊ែលហ្សិក | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារអាត្លង់ទិច Belize | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅអាត្លង់ទិច Belize | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅ AIB

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

គោលការណ៍ណែនាំគណនីធនាគារវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

ស្នើសុំការពិគ្រោះយោបល់ពីធនាគារដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីត


វិធីបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័ថ្លៃអត្លង់ទិអន្ដរជាតិលីមីតធីតថ្លៃដើមការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីជាមួយអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីតគិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីត។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់អាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានចាំបាច់ដែលធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិកំណត់ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលយកបាន។ ការសំរេចចិត្តដែលបានជូនដំណឹង។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ធំរបស់យើងនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតយើងធ្វើជាអ្នកណែនាំដែលទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតហើយប្រសិនបើអ្នក ត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិលីមីតធីតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ធនាគារឌីជីថលអន្តរជាតិសំរាប់អាត្លង់ទិកអិលធីឌី ធនាគារផ្តល់ជូនសម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត កាស៊ីណូនិងថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារបើកគណនីអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធថ្លៃសេវាធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិការចំណាយប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិតុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់ គណនេយ្យជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិក, គិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិ។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើគោកក្នុងសមុទ្រអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិចនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិដែលត្រូវការដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិយើងជាអ្នកណែនាំដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ។ គណនេយ្យពីធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចការចំណាយលើគណនីប្រតិបត្តិការធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិការដាក់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីនៅធនាគារអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិការគិតប្រាក់សម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិ។ ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូ INITIAL សម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិច | ប្រាក់សម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិក ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច | កាស៊ីណូនិងកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់គណនីបើកធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅអេប៊ីប៊ែល

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅអេប៊ីប៊ែលបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័នថ្លៃសេវាអេប៊ីប៊ែលបេសឺរប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយអេប៊ីប៊ែលីសតុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយអេអាយអេ។ បេលីលី, គិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយអេប៊ីប៊ីប៊ែល។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសម្រាប់អេប៊ីប៊ែលីសផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅអេប៊ីប៊ីប៊ែលនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រនៅអេអាយប៊ីប៊ែលនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មាន AIB Belize ដែលត្រូវការដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ធំរបស់យើងនៅក្នុង AIB Belize និងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំង AIB Belize យើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុង AIB Belize ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពី AIB Belize សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ AIB Belize ថ្លៃដើមនៃប្រតិបត្តិការធនាគារនៅអេប៊ីប៊ែលីសដាក់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយអេប៊ីប៊ែលីសសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយអេអេប៊ីប៊ែលការគិតថ្លៃធនាគារសម្រាប់អេអាយប៊ែល។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីជីថលសំរាប់ប៊ីប៊ែលលី ប្រាក់សម្រាប់ធនាគារអេប៊ីលីលី | ការដកប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារអេប៊ីប៊ីលី កេសនិងថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីរបស់ប៊ីប៊ីប៊្រីលីស

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារប៊ែលហ្សិក

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិបែលហ្ស៊ិកបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័បង់ថ្លៃធនាគារបេឡារុសអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកគិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចផ្តល់ជូនសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលីសនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិអាល់ទិកនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានធនាគារបេឡារុស្សអាត្លង់ទិចដែលត្រូវការដូច្នេះអ្នកអាចទទួលយកបាន។ ការសំរេចចិត្តដែលបានជូនដំណឹង។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនរបស់យើងនៅអាត្លង់ទិកអន្តរជាតិប៊ែលធីនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារបេលីសយើងជាអ្នកណែនាំដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលីនិងប្រសិនបើអ្នក ត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីអាត្លង់ទិកអន្តរជាតិប៊ែលលីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចបេឡារុស្សការចំណាយលើគណនីប្រតិបត្ដិការនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចបេឡារុស្សប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិបេលីស។ សម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិប៊ែលធី។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូ INITIAL សម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | ប្រាក់កម្ចីសំរាប់ធនាគារអន្តរជាតិនៅអាត្លង់ទិចអៀរឡង់ ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចបេលី កាស៊ីណូនិងកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់គណនីបើកធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកប៊ែល

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអាត្លង់ទិបេលីសបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រៃសេវារបស់ធនាគារអាត្លង់ទិកថ្លៃដើមការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសតុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់ គណនេយ្យនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស, ថ្លៃសេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើគោកក្នុងសមុទ្រអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកនិងក្រុមហ៊ុននៅឈូងសមុទ្រក្នុងសមុទ្រអាត្លង់ទិកនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានធនាគារបេឡារុស្សដែលត្រូវការជាចាំបាច់ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ធំរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងធនាគារអាត្លង់ទិកយើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារអាត្លង់ទិកហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ គណនីពីធនាគារអាត្លង់ទិច Belize សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចបេលីស, ថ្លៃប្រតិបត្តិការគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស, ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិចបេលីស, សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិចបេលីស, ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស។ ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ប្រាក់បដិភាគសម្រាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | ប្រាក់កម្ចីសំរាប់ធនាគារនៅអាត្លង់ទិកបេលីស ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | កាស៊ីណូនិងអំណោយសម្រាប់ការបើកគណនីនៅធនាគារអាត្លង់ទិចបេលីស

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិកបេលីស

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិកបេលីបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័ថ្លៃអាត្លង់ទិចបេឡារុស្សការចំណាយប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយអាត្លង់ទិចបេលីសតុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយអាត្លង់ទិក។ បេលី, គិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិកបេលីស។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសំរាប់អាត្លង់ទិកប៊ែលីសផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើគោកក្នុងសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រអាត្លង់ទិកនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអាត្លង់ទិកដែលត្រូវការដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ធំរបស់យើងនៅអាត្លង់ទិកប៊ែលនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ ១០៩ ប្រទេសរួមទាំងអាត្លង់ទិចបេលីសយើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិកប៊្រីលីសហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគណនីធនាគារនៅឆ្ងាយពីអាត្លង់ទិច Belize សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់អាត្លង់ទិកបេលីស, ថ្លៃដើមនៃគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិកបេលីស, ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិកបេលីស, សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិកលីស, ការគិតថ្លៃធនាគារសម្រាប់អាត្លង់ទិកប៊ែល។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសំរាប់អាត្លង់ទិចបេលី ប្រាក់កម្ចីសំរាប់ធនាគារអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិក | ការចំណាយតិចបំផុតសម្រាប់បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិកបេលី កេសនិងថ្លៃសម្រាប់បើកគណនីធនាគារបើកមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិបេលីស

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅអេអាយអេ

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងអេអាយអេដូច្នេះអ្នកពិគ្រោះយោបល់អំពីគណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធថ្លៃសេវា AIB ថ្លៃដើមប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយអេ។ អាយ។ ប៊ី។ តុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយអេអាយ។ ជាមួយ AIB ។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសម្រាប់អេអាយភីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើគោកក្នុងតំបន់អេអាយអាយនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអេអាយអាយនឹងផ្តល់ជូននូវព័ត៌មាន AIB ដែលត្រូវការសម្រាប់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ច្រើនរបស់យើងនៅក្នុង AIB និងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំង AIB យើងជាអ្នកណែនាំដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុង AIB ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគណនីធនាគារនៅឆ្ងាយពី AIB សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ តាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ AIB ថ្លៃដើមនៃប្រតិបត្តិការធនាគារនៅអេអាយអាយប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយអេអាយ។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយអេ។ អាយ។ ប៊ី។ ការគិតថ្លៃធនាគារសម្រាប់ AIB ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសំរាប់អាយ។ ភី ប្រាក់សម្រាប់ធនាគារ AIB | ការចំណាយអប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារអេប៊ីអាយ | កេសនិងថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីប៊ីប៊ី

ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតថ្លៃដើមនៃគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតគិតថ្លៃធនាគារ សម្រាប់អាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅអាត្លង់តាអន្ដរជាតិលីមីតធីតបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីត។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងអ្នកមិនមែននៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារលីមីតធីតក៏ដូចជាអាជីវកម្មផងដែរ។ ការបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីត។ គណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតដាក់ពាក្យសុំគណនីជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតនិងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតតាមរយៈ បើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិលីមីតធីតយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារអន្តរជាតិអាត្លង់ទិចសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចនោះអ្នកនឹងនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មផងដែរ។ ជាជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចរៀបចំគណនីធនាគារជា ជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចដាក់ពាក្យសុំគណនីជាជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចនិងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិតាមរយៈការបើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេត។ ជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយអេប៊ីប៊ីប៊ែលសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអេប៊ីប៊ីប៊ែលរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអេប៊ីប៊ែល។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅអេប៊ីប៊ែលបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅ AIB Belize និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅ AIB Belize ។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅអេប៊ីប៊ីនិងបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាប៊ីប៊ែលដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅ AIB បេលីសក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាជនបរទេស។ នៅក្នុង AIB Belize ឬគណនីបច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅអេប៊ីប៊ែលដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរនោះត្រូវចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅ AIB បេលីសចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុង AIB Belize រៀបចំគណនីធនាគារជាជនបរទេស AIB Belize បើកគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅ AIB Belize ដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅ AIB Belize ហើយចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅ AIB Belize តាមរយៈគណនីធនាគារភ្លាមៗរបស់យើងបើកតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅ AIB Belize យើងអាចនឹង អាចជួយអ្នក។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកសំរាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិករួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលី។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិធនាគារអន្តរជាតិប៊ែលហ្សិកបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកនិងបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិច។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារបេលីសនិងបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជានិវាសនជននៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិធនាគារបេលីសក៏ដូចជាអាជីវកម្ម។ ការបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកឬគណនីបច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិប៊ែលហ្សិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអន្ដរជាតិអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរសមុទ្រអាន់ទិក។ គណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិអន្តរជាតិធនាគារបេលីសបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចហើយចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចតាមរយៈ បើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារបេលីសយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអាត្លង់ទិបេលីសបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អ្នកមិនមែនរស់នៅក្នុងធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីនិងបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីស។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអាត្លង់ទិចប៊ែលហ្សិកនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មផងដែរ។ ជាជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលលីរៀបចំគណនីធនាគារដូច ជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសនិងចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកប៊ែលតាមរយៈគណនីធនាគារភ្លាមៗរបស់យើងបើកតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ ជនបរទេសនៅធនាគារអាត្លង់ទិកបេលីសយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយអាត្លង់ទិកប៊ែលសំរាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិកប៊ែលលីរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអាត្លង់ទិកប៊ែល។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិចបេលីសបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅអាត្លង់ទិច Belize និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិច Belize ។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិច Belize និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាអ្នករស់នៅអាត្លង់ទិកដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិកក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាជនបរទេស នៅអាត្លង់ទិច Belize ឬគណនីបច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិកបេលីសូមចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិកលីតរៀបចំគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅ អាត្លង់ទិកបេលីសបើកគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិកបេលីសដាក់ពាក្យសុំគណនីជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិកប៊ែលហ្សីនិងចុះឈ្មោះគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិកបេលីសតាមរយៈគណនីធនាគារភ្លាមៗរបស់យើងបើកតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅអាត្លង់ទិចបេលីស។ អាចជួយអ្នក។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយអេអាយអាយសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងអេអាយអាយរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងអេប៊ី។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅអេអាយអេបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅក្នុង AIB និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុង AIB ។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុង AIB និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជានិវាសនជននៅ AIB ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅ AIB ក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាជនបរទេសនៅ AIB ឬ គណនីបច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅអេអាយអេដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអេអាយភីចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអេអាយភីរៀបចំគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអេអាយអេបើក គណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុង AIB ដាក់ពាក្យសុំគណនីជាជនបរទេសនៅក្នុង AIB និងការចុះឈ្មោះគណនីជាជនបរទេសនៅ AIB តាមរយៈគណនីធនាគារភ្លាមៗរបស់យើងបើកតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុង AIB យើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេស | ទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេស | ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅអាត្លង់ទិចអន្តរជាតិធនាគារលីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេស | គណនេយ្យករបើកគណនីល្អបំផុតនៅធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិចលីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេស

សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់ - ធនាគារអន្ដរជាតិអាត្លង់ទិកលីមីតធីត